جوزا 29, 1396

 

جوزا 16, 1396

صحنه امتحان بیست فیصد محصلین پوهنتون ولایت جوزجان. تصویر یکی از صحنه های امتحان

ثور 27, 1396

بر اساس تعدیل برخی از مواد قانون  تحصیلات عالی توسط فرمان تقنینی شماره 252 مورخ 1395/12/14 که رسمآ از طرف ریاست انسجام امور اکادمیک به این نهاد تحصیلی مواصلت ورزیده ، پروسه برگزاری انتخابات جهت گزی

ویدیو

جشنواره محصل برتر در پوهنتون کابل برگزار شد
فلم مستند هشتاد سالگی پوهنتون کابل با زیر نویس انگلیسی 19 ثور 1392
مشکلات محصلین در لیلیه های پوهنتون کابل